Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • 0 Mše svaté po dobu nemoci pana faráře

    S ohledem na nemoc pana faráře budou ve farnosti jen ty mše svaté, na které se podařilo zajistit zástup.   Pátek 28. 1.        18:00 sv. Vojtěch Sobota 29. 1.     mše svatá není Neděle 30. 1.      7:30, 10:30 sv. Vojtěch Neděle 30. 1.      9:00 Kvítkovice Pondělí 31. 1.    mše svatá není Středa 2. 2.         18:00 sv. sv. Vojtěch Čtvrtek 3. 2.       mše svatá není   *   Pátek 4. 2.     mše svatá není * Sobota 5. 2.    mše svatá není * V tyto dny bude mše svatá pouze za předpokladu, že pan farář bude mít již ukončenou izolaci.   Neděle 6. 2.        7:30, 10:30 sv. Vojtěch Neděle 6. 2.        9:00 Kvítkovice

 • 0 Den modlitby za mír na Ukrajině – středa, 26. ledna 2022

  Papež František vyhlásil středu 26. ledna 2022 dnem modliteb za mír na Ukrajině. Vyjádřil obavy o její obyvatele i o to, jak by se mohl rozšířit případný rusko-ukrajinský konflikt. „Se znepokojením sleduji rostoucí napětí, které hrozí zasadit nový úder míru na Ukrajině a zpochybnit bezpečnost evropského kontinentu, což by mělo ještě širší dopady,“ řekl papež v neděli při modlitbě Anděl Páně. „Srdečně vyzývám všechny lidi dobré vůle, aby se modlili ke všemohoucímu Bohu, aby všechny politické kroky a iniciativy sloužily spíše lidskému bratrství než stranickým zájmům,“ dodal papež. „Ti, kdo sledují své vlastní cíle na úkor druhých, pohrdají svým lidským povoláním, protože všichni jsme byli stvořeni jako bratři a sestry. Z tohoto důvodu a se znepokojením vzhledem k současnému napětí navrhuji, aby středa 26. ledna byla dnem modliteb za mír.“ Ukrajina je nám být blízká. Podle výsledků posledního sčítání obyvatelstva je v České republice 78 068 obyvatel ukrajinské národnosti. Úřad práce evidoval v roce 2020 téměř 160 tisíc zaměstnanců z Ukrajiny. Jejich počet a význam pro hospodářství roste. Mnozí z nich jsou katolíky východního obřadu, jiní navštěvují pravoslavné bohoslužby. Na srdečnou výzvu papeže Františka zareagovali polští a ukrajinští biskupové společným prohlášením, jímž upozorňují nejen na nebezpečí války, ale i na hrůzné její následky pro celou Evropu. Nemůžeme přehlédnout, že Rusko na začátku roku 2014 anektovalo Krym a krátce poté začali Ruskem podporovaní separatisté bojovat proti ukrajinským vládním silám na východě, v Doněcku a Luhansku. Z regionu uprchlo do jiných částí Ukrajiny asi 1,5 milionu lidí a tisíce civilistů a vojáků zemřely nebo byly zraněny. Zatímco na jaře 2021 bylo Rusko mnoha západními zeměmi obviňováno, že se snaží vyprovokovat nepoje a vojenské střety pořádáním vojenských cvičení v blízkosti hranic, masivní ruské hromadění vojsk těsně za hranicemi vyvolalo počátkem prosince poplach. Toto hromadění pokračovalo a začátkem tohoto měsíce vydalo britské ministerstvo zahraničí Velké Británie prohlášení, v němž uvedlo, že má důkazy o tom, že Rusko připravuje plány na nastolení proruské vlády na Ukrajině. I Česká republika neskrývá své obavy. „Kéž Pán Bůh vyslyší naše modlitby! Kéž přijme naši modlitbu! Kéž by ji půst a společné postní bdění posílily  a staly se naší jedinou zbraní! Kéž Pán Bůh zachová mír na Ukrajině i na celém světě! Kéž naše osobní a společná modlitba za tento den zazáří v celém světě a daruje světu mír na Ukrajině!“, řekl v minulých dnech Svjatoslav Ševčuk, duchovní hlava ukrajinské řeckokatolické církve.  

 • 0 Ohlášky Neděle Božího slova - 3. neděle v mezidobí, 23. 1.

  Děkuji za dnešní sbírku na Biblické dílo. Na stolíku najdete materiály k rozjímání Bible. Můžete se tam zapsat i pro objednání Nového zákona katolický překlad s výkladovými poznámkami. Cena 405 Kč. Najdete zde další pomůcku k rozjímání Božího slova pomocí SPAM deníku. Zakoupit jej můžete za 150 Kč. S ohledem na zdravotní problémy některých lektorů hledáme stále další dobrovolníky. Služba na vás vyjde 1x za 6 týdnů. Zapsat se můžete na stolíku. Filmový apoštolát zve zítra v pondělí 24. 1. v 18:30 na film Apoštol Pavel. Přijměte pozvání na Triduum Modliteb matek, které se bude konat o víkendu 28. - 30. ledna. Využijme čas nám svěřený na společnou modlitbu před Pánem v pátek od 17:00, v sobotu od 8:00, v neděli při adoraci od 17:00 v kostele sv. Vojtěcha.                         Nadační fond Credo opět poskytuje ohroženým rodinám finanční příspěvky v rámci dárcovského programu Navzdory. Podporují především rodiče, kteří se starají o zdravotně postižené dítě, ale i matky samoživitelky a rodiče s dětmi v nouzi, kterým koronavirová pandemie ztížila život. Výše příspěvku je 6 000 Kč pro každé zdravotně postižené dítě v rodině a 3 000 Kč pro každé zdravé dítě. Veškeré podmínky jsou na našich stránkách www.navzdory.credonf.cz.

 • 0 P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Proč musím chodit každou neděli do kostela?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 22.1.2022

  Otázky: 1. Kdo vyhraje skládací betlém? 2. Proč musím chodit každou neděli do kostela? 3. Proč se říká papeži papež a panu faráři pan farář? Host: P. Pavel Šupol   Evangelium (Lk 1,1-4;4-14-21) Už mnoho (lidí) se pokusilo sepsat vypravování o událostech, které se dovršily mezi námi, jak nám je odevzdali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky slova. A tak, když jsem všechno od začátku důkladně prozkoumal, rozhodl jsem se i já, že to pro tebe, vážený Teofile, uspořádaně vypíšu, aby ses tak mohl přesvědčit o spolehlivosti té nauky, v které jsi byl vyučen. Když se Ježíš vrátil v síle Ducha do Galileje, pověst o něm se roznesla po celém kraji. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. (Ježíš) přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy. Povstal, aby předčítal (z Písma). Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo: `Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně.' Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na něho upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: "Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli."   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Proč musím chodit každou neděli do kostela?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: OTÁZKY A ODPOVĚDI

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 22.1.2022

  Kráčet společně (Syn hodos)   Chtěl bys mít co nejčastěji dobrou náladu, i když jsi nemocný a trpíš? Chtěl by ses vždy moudře a správně rozhodovat? Chtěl bys, aby ti něco potěšilo srdce, když jsi smutný, zklamaný, frustrovaný? Chtěl bys mít jasný pohled na události, na život svůj i své nejbližší? Kdo by to všechno nechtěl?! Věz, že odpovědí na všechny tyto „chtěl bych“ je Boží slovo. Tak to tvrdí dnešní žalm. „Pánův zákon… osvěžuje duši, dává moudrost, potěšuje srdce, osvěcuje oči“ (Ž 19, 8–9). Pokud bys četl žalm s pořadovým číslem o sto výše, tak by ses dozvěděl 176 důvodů, proč číst Písmo, čím tě ono obdarovává. Pokud bys četl 24. kapitolu Knihy Sirachova syna, dozvěděl by ses, co všechno nabízí moudrost. A 32. verš této kapitoly říká: „Toto všechno je kniha smlouvy Nejvyššího.“ Boží slovo je moudrost… Všimni si, jak si Lukáš na začátku svého evangelia staví svou „dřevěnou vyvýšeninu“ (Neh 8, 4): důkladné prozkoumání všeho od počátku (Lk 1, 3). Tak jako Ezdráš četl knihu Božího zákona, kapitolu za kapitolou, aby lid znal Boží cesty a kráčel po nich. Dnes je Neděle Božího slova. V našich kostelích zazní mnoho výzev číst Písmo svaté. Zazní však i nějaké nabídky Písmo vysvětlovat (Neh 8, 8), důkladně zkoumat? Například: „Dnes odpoledne o druhé bude katecheze ke Knize žalmů a pak ji celou přečteme.“ Toto je reálná nabídka této neděle v jedné farnosti na Kysucích… Vzpomeňme si na eunucha etiopské královny, který si ve voze cestou z Jeruzaléma četl Knihu proroka Izaiáše, když Pán k němu poslal jáhna Filipa, ten se ho zeptal, jestli rozumí tomu, co čte. Odpověď zněla: „Jak bych mohl, když mi to nikdo nevysvětlí?“ (Sk 8, 31). Čtení je jen jedna z možností, jak Boží slovo poznávat. Dalšími jsou poslouchat, studovat, modlit se a učit se nazpaměť. A k tomu potřebujeme někoho, kdo nás bude doprovázet, kdo nám to vysvětlí. Na druhé straně jsou však lidé ochotni doprovázet, ale zjišťují, že není zájem. Začarovaný kruh. Prolomíš ho? Ježíš v nazaretské synagoze přečetl text z Knihy proroka Izaiáše, knihu svinul, vrátil ji sluhovi a sedl si. Když se oči všech upřely na něho, řekl: „Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli“ (Lk 4, 21). Budeš-li číst Písmo, naplní se i ve tvém životě. Stojíš o takový poklad?

 • 0 Výsledky tříkrálové sbírky

  V sobotu 8. ledna proběhla ve většině obcí v působnosti Charity Otrokovice tradiční tříkrálová sbírka. Lidé se tak po roční pauze mohli těšit na osobní setkání se skupinkami koledníků, kteří do jejich domovů přišli popřát do nového roku 2022. Jen ve třech místech (Komárov, Halenkovice, Kvítkovice) koledování nebylo možné. Právě tam, ale i v ostatních obcích Charita po loňské zkušenosti rozmístila statické pokladničky. „Další ročník sbírky je úspěšně za námi. Jsme moc rádi, že tentokrát naši koledníci mohli vyrazit do terénu a tváří v tvář se setkat s našimi dárci,“ uvedl za otrokovickou Charitu koordinátor sbírky Jan Žalčík. Z tváří všech koledníků i jejich vedoucích bylo patrné, že lidé jejich návštěvu přivítali s radostí. Svou štědrostí pak potvrdili známou pravdu, že právě v časech těžkých se dokážeme více semknout a pomáhat si. To dokládají i výsledky letošní sbírky. Celková částka vystoupala na 738 828 Kč. Je důležité říct, že podle pevně daného klíče zůstane 65 % z této částky přímo v Charitě Otrokovice. Tyto prostředky budou využity na přímou pomoc konkrétním žadatelům z Otrokovic a okolí a na některé projekty služeb Charity. I nadále, a to po celý rok, je možné podpořit tříkrálovou sbírku formou online koledy na www.trikralovasbirka.cz. „Děkujeme všem našim dárcům za jejich přízeň, koledníkům i jejich vedoucím za účast i všem ostatním dobrovolníkům, kteří nám jakkoli pomáhali,“ dodal na závěr Žalčík.  Děkujeme, že pomáháte s námi! Každá koruna pomáhá.     Město (obec) Vybraná částka Žlutava 46 093 Pohořelice 38 336 Halenkovice 23 425 Oldřichovice 16 879 Tlumačov 71 214 Komárov 9 170 Napajedla 166 837 Spytihněv 71 144 Otrokovice 294 607 Vitar Zlín 1 123 CELKEM 738 828  

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: PÁN KRALUJE

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 15.1.2022

  Kráčet společně (Syn hodos)   Přemýšlím nad tím, že když Izrael dostal skrze proroka Izaiáše tak velká, vznešená a mocná přislíbení, proč se nenaplnila? Proč místo toho, aby byl „zářivou korunou v Pánově ruce, královským věncem v ruce svého Boha“ (Iz 62, 3), byl odlomen z kmene olivy (srov. Řím 11)? Jistě, Bůh Izrael přivede, vštípí zpět. Ale odlomil ho, protože neplnil své poslání. Izrael měl být svatým národem, královstvím kněží – tedy svým výjimečným, svatým životem měl přitahovat ostatní národy k pravému Bohu a svým kněžským úkolem – přinášením obětí – měl pohanům přinést spásu. Ale Izrael se zaměřil na sebe a viděl jen své vyvolení, ale ne svůj úkol. Nyní je naším úkolem – úkolem Církve – žít jako vyvolený, svatý národ, jako království kněží, abychom splnili úkol, daný původně Izraeli: přinést pohanům spásu. Neboť k tomu jsme byli povoláni k životu s Bohem. Zaměříme-li se na sebe – na svou vlastní spásu, ale zapomeneme na lidi kolem sebe, i my můžeme být odlomeni. Ne celá Církev, ale jednotlivci či místní církve, jak se to už nejednou stalo v dějinách. Stačí se podívat na dnešní Turecko či severní Afriku, kde kdysi byly vzkvétající církve. A možná stačí podívat se na nejbližší okolí - zatímco před 40-50 lety se všichni sousedé snažili žít podle Božího zákona, dnes je tvůj dům a tvá rodina možná osamocená v moři pokřtěných pohanů. Jak máme svůj úkol plnit? V podstatě jednoduše. Žalmista říká: „Zpívejte Pánu píseň novou!" Nový člověk žije novým životem a zpívá novou píseň. O čem zpívá tvůj život? O Ježíšovi? O tom, že Pán kraluje? Nebo „zpívá“ o sporech, svárech, hádkách, křicích, rouhání, smilství, pornografii…? Žalmista říká: „Zvěstujte jeho spásu den co den.“ Jen ten, kdo si je vědom své spásy, může ji ohlašovat jiným. Víš, že jsi zachráněn? A z čeho jsi zachráněn? Pokud to víš, nemůžeš mlčet. Žalmista říká: „Klanějte se Pánu v posvátném rouchu.“ Posvátné roucho je čisté srdce, duše očištěná od hříchů. Ten, kdo zažil bytostně takové očištění, tak padá před Bohem na kolena a klaní se… I ty jsi byl ve křtu očištěn, proto nesetrvávej v hříchu, ale klaň se Pánu. Hned teď nech čtení a pokloň se Pánu. Pokud je třeba, vyznej svůj hřích, lituj a změň své smýšlení jako součást poklony Pánu Víš, co bude výsledkem? Budeš hlásat mezi pohany: „Pán kraluje!“ (Ž 96, 10). Pokud se toho bojíš, ať ti je povzbuzením, že nejsi na to sám. Určitě je ve tvém okolí někdo, kdo se také pokouší ohlašovat (možná i slovem): „Pán kraluje!“ Spoj se s ním a hlásejte spolu. Hlas (život) dvou je silnější než hlas (život) jednoho. Někdo vás uslyší/uvidí a přidá se. Bude kráčet spolu (syn hodos), budete zpívat novou píseň a „Pán bude každý den rozmnožovat ty, kdo mají být spaseni“ (srov. Sk 2, 47). P.S. Když si přečteš dnešní evangelium o svatbě v Káně (Jan 2, 1-11) a spojíš si ho s prvním čtením a žalmem, uvidíš, jak je Ježíšův zázrak voláním: „Pán kraluje!“, ale i výzvou pro učedníky uvěřit a žít novým životem, a tak se i stalo (Jn 2, 11), možná uvidíš ještě leccos jiného, ​​neboť toto evangelium je velmi bohaté na Boží dary.   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • 0 Připojme se k modlitbám a půstu za naši zemi

  Milí bratři a sestry, Obracíme se na ­vás s naléhavou výzvou k modlitbám a půstu za naši zemi. Jsme vděční Bohu, ževyslýchá modlitby svého lidu. Není však vyhráno. Vidíme, že společnost, ve které žijeme, se rychle mění, a je zjevné, že se věci už nevrátí do starých kolejí, jako byly před pandemií koronaviru. Naše společnost čelí určitým hrozbám, jako je ekonomická či energetická krize, prudký růst inflace, znehodnocení měny, hrozí bezpečnostní rizika, politická nestabilita a stále není vyhráno v boji s nebezpečným virem. Zároveň je současná situace velkou příležitostí pro Boží lid, aby ukázal na záchranu v Ježíši Kristu. Vnímáme, že je čas se pokořit před Pánem Ježíšem, roztrhnout v­ pokoře a oddanosti s­vé srdce a vyjádřit Kristu na jedné straně vděčnost, že naši zemi stále ochraňuje, a na straně druhé prosit za odpuštění hříchů svých a svého národa. Přichází nám na mysl tento biblický verš s velkým zaslíbením od Boha: „... Pokud můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a hledat moji tvář a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebe, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.“ 2 Pa 7,14 Pán Bůh zaslíbil, že uzdraví zemi, pokud se lidé, a na prvním místě Boží lid, před Bohem pokoří, opustí zlé jednání a bude se modlit. Bůh je věrný. On chce především změkčit naše srdce, aby bylo „masité“, a ne tvrdé jako kámen. Pouze měkké srdce je schopné pokory, pokání, soucitu a lítosti, ale také dokáže prožívat vděčnost, radost a lásku. Pojďme společně před Boží trůn, vždyť je psáno: „Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.“ Ž 4,16 Vnímáme, že je před námi nov­é období, a můžeme říci, že nastal čas ­vstoupit do „zaslíbené země“. Mnohé staré ­věci pominuly a jsou zde nov­é, můžeme teď zareagovat podobně jako Židé, kteří se před cestou zpět do zaslíbené země pokořili před Bohem v modlitbách a společném půstu u řeky Ahavy, aby si u Boha vyprosili volnou a přímou cestu: „Tam u řeky Ahavy jsem vyhlásil půst, abychom se před svým Bohem pokořili a vyprosili si u něho pro sebe, pro své dítky i pro všechen svůj majetek přímou cestu.“ Ezd 8,21 Proto ­vás prosíme, připojte se k třídennímu půstu a modlitbám v­e dnech 20.–22. 1. 2022. Půst začne už ve středu v 18 hodin a skonči v 18 hodin v sobotu. Je na vás, jakou formu půstu si zvolíte. Před Bohem je to vzácné. Setkejte se ke společným modlitbám ve vaší modlitební skupině, ať už osobně, či online. Věříme, že vás Pán Bůh povede v modlitbách skrze svého Ducha. Budeme vám také vděční, pokud tuto výzvu rozšíříte mezi své přátelé a známé. Děkujeme vám.   K výzvě se připojili a podporují ji (v abecedním pořádku): Bohdan Čančík, Pavel Černý, Jiří Čihulka, Tomáš Dittrich, Dan Drápal, Tadeusz Gaura, Miloš Kačírek, Zdena Kacířková, Vojtech Kodet, Tomáš Krajník, Libor Kučera, David Loula, Eva Loulová, Radek Maláč, Pavla Markupová, Jiří Miklóš, Bernard Mléčka, Martin Moldan, David Novák, Petr Plaňanský, Jakub Sadílek, Daniel Skokan, Jaroslav Šelong, Petr Šimmer, Petr Trantina, Aleš Vala, Bohuslav Zapadlo. Dne 7. 1. 2022

 • 0 Týden modliteb za jednotu křesťanů

  Od 18. do 25. ledna 2022 proběhne Týden modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Jeho mottem je letos verš: „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2)   Týden modliteb za jednotu křesťanů je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova, aby všichni "byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě". (Jan 17,21) V předmluvě k textům modliteb za jednotu křesťanů nás vyzývá Mons. Tomáš Holub, předseda Rady ČBK pro ekumenismus, a Mgr. Tomáš Tyrlík, předseda ERC v ČR, abychom se uprostřed temnoty, která v podobě pandemie Covid-19 zahalila svět, znovu vydali na cestu za Světlem: "Pojďme společně za Světlem a pak s tímto Světlem do svého okolí, které mnohdy tápe, bloudí a nevidí toto životodárné Světlo. A přece to Světlo svítí! Vydává o něm svědectví také Janovo evangelium 1,5: „To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila.“ Kéž toto Světlo Ježíš osvěcuje i naše putování tímto světem." Výběrem tématu a přípravou návrhu textů pro týden modliteb v roce 2022 byla pověřena Rada církví Blízkého východu se sídlem v libanonském Bejrútu. Ta také zvolila téma „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2). Víc než kdy jindy potřebujeme v této těžké době světlo, které svítí v temnotách, a toto světlo se, jak křesťané hlásají, zjevilo v Ježíši Kristu. V regionu, kde se lidská práva obvykle pošlapávají kvůli nespravedlivým politickým i ekonomickým zájmům, a tváří v tvář nevídané mezinárodní zdravotnické krizi i lidským ztrátám a hmotným důsledkům silné exploze, která 4. srpna 2020 zpustošila Bejrút, se místní ekumenická skupina přesto snažila představit výsledky své práce při on-line setkáních. Rada církví Blízkého východu je společenství církví, které sdílejí víru v Pána Ježíše Krista jako Boha a Vykupitele v souladu s Písmem svatým a církevní tradicí. Založena byla v roce 1974, její předchůdkyně s anglickým názvem Near East Council of Churches vznikla roku 1962. Rada je regionální ekumenický orgán, který sdružuje církve kvůli vydávání společného křesťanského svědectví v místech, kde se Kristus narodil, žil, zemřel, byl pohřben a vstal z mrtvých. Geograficky se činnost rady rozprostírá od Íránu a Perského zálivu na východě po Středozemní moře a Egypt na západě. Původně k ní patřily tři církevní rodiny: evangelické církve, starobylé východní církve a východní pravoslavné církve. V roce 1990 se k radě připojila také čtvrtá rodina, katolické církve. Všechny dohromady se nyní snaží naplňovat své společné poslání a uskutečňovat vytouženou jednotu ke slávě jediného Boha.   Texty modliteb ke stažení: Modlitby za jednotu křesťanů 2022.pdf Modlitby za jednotu křesťanů 2022.docx Zdroj: cirkev.cz

 • 0 Duchovní aplikace v mobilu

  Dnešní technické vymoženosti nám nabízejí nepřeberné množství možností. Nebude mezi nimi chybět i využívání aplikací k prohloubení našeho duchovního života? Mohou nám pomoci prohloubit osobní modlitbu, četbu Bible a mnohé další. Připravil jsem výčet doposud mně známých aplikací. Chybí tam nějaká vaše oblíbená a prozkoušená? Dejte mi vědět. Mimo aplikace by bylo možné vyjmenovat množství podcastů s duchovní tématikou, jako např. katecheze papeže Františka, pořady Tv Lux, Tv Noe, rádia Proglas, rádia Lumen, kázání U ambonu z Fortny a mnohé další, které můžete poslechnout v autě na cestách nebo třeba při vaření.