Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • 0 Výsledky tříkrálové sbírky

  V sobotu 8. ledna proběhla ve většině obcí v působnosti Charity Otrokovice tradiční tříkrálová sbírka. Lidé se tak po roční pauze mohli těšit na osobní setkání se skupinkami koledníků, kteří do jejich domovů přišli popřát do nového roku 2022. Jen ve třech místech (Komárov, Halenkovice, Kvítkovice) koledování nebylo možné. Právě tam, ale i v ostatních obcích Charita po loňské zkušenosti rozmístila statické pokladničky. „Další ročník sbírky je úspěšně za námi. Jsme moc rádi, že tentokrát naši koledníci mohli vyrazit do terénu a tváří v tvář se setkat s našimi dárci,“ uvedl za otrokovickou Charitu koordinátor sbírky Jan Žalčík. Z tváří všech koledníků i jejich vedoucích bylo patrné, že lidé jejich návštěvu přivítali s radostí. Svou štědrostí pak potvrdili známou pravdu, že právě v časech těžkých se dokážeme více semknout a pomáhat si. To dokládají i výsledky letošní sbírky. Celková částka vystoupala na 738 828 Kč. Je důležité říct, že podle pevně daného klíče zůstane 65 % z této částky přímo v Charitě Otrokovice. Tyto prostředky budou využity na přímou pomoc konkrétním žadatelům z Otrokovic a okolí a na některé projekty služeb Charity. I nadále, a to po celý rok, je možné podpořit tříkrálovou sbírku formou online koledy na www.trikralovasbirka.cz. „Děkujeme všem našim dárcům za jejich přízeň, koledníkům i jejich vedoucím za účast i všem ostatním dobrovolníkům, kteří nám jakkoli pomáhali,“ dodal na závěr Žalčík.  Děkujeme, že pomáháte s námi! Každá koruna pomáhá.     Město (obec) Vybraná částka Žlutava 46 093 Pohořelice 38 336 Halenkovice 23 425 Oldřichovice 16 879 Tlumačov 71 214 Komárov 9 170 Napajedla 166 837 Spytihněv 71 144 Otrokovice 294 607 Vitar Zlín 1 123 CELKEM 738 828  

 • 0 Připojme se k modlitbám a půstu za naši zemi

  Milí bratři a sestry, Obracíme se na ­vás s naléhavou výzvou k modlitbám a půstu za naši zemi. Jsme vděční Bohu, ževyslýchá modlitby svého lidu. Není však vyhráno. Vidíme, že společnost, ve které žijeme, se rychle mění, a je zjevné, že se věci už nevrátí do starých kolejí, jako byly před pandemií koronaviru. Naše společnost čelí určitým hrozbám, jako je ekonomická či energetická krize, prudký růst inflace, znehodnocení měny, hrozí bezpečnostní rizika, politická nestabilita a stále není vyhráno v boji s nebezpečným virem. Zároveň je současná situace velkou příležitostí pro Boží lid, aby ukázal na záchranu v Ježíši Kristu. Vnímáme, že je čas se pokořit před Pánem Ježíšem, roztrhnout v­ pokoře a oddanosti s­vé srdce a vyjádřit Kristu na jedné straně vděčnost, že naši zemi stále ochraňuje, a na straně druhé prosit za odpuštění hříchů svých a svého národa. Přichází nám na mysl tento biblický verš s velkým zaslíbením od Boha: „... Pokud můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a hledat moji tvář a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebe, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.“ 2 Pa 7,14 Pán Bůh zaslíbil, že uzdraví zemi, pokud se lidé, a na prvním místě Boží lid, před Bohem pokoří, opustí zlé jednání a bude se modlit. Bůh je věrný. On chce především změkčit naše srdce, aby bylo „masité“, a ne tvrdé jako kámen. Pouze měkké srdce je schopné pokory, pokání, soucitu a lítosti, ale také dokáže prožívat vděčnost, radost a lásku. Pojďme společně před Boží trůn, vždyť je psáno: „Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.“ Ž 4,16 Vnímáme, že je před námi nov­é období, a můžeme říci, že nastal čas ­vstoupit do „zaslíbené země“. Mnohé staré ­věci pominuly a jsou zde nov­é, můžeme teď zareagovat podobně jako Židé, kteří se před cestou zpět do zaslíbené země pokořili před Bohem v modlitbách a společném půstu u řeky Ahavy, aby si u Boha vyprosili volnou a přímou cestu: „Tam u řeky Ahavy jsem vyhlásil půst, abychom se před svým Bohem pokořili a vyprosili si u něho pro sebe, pro své dítky i pro všechen svůj majetek přímou cestu.“ Ezd 8,21 Proto ­vás prosíme, připojte se k třídennímu půstu a modlitbám v­e dnech 20.–22. 1. 2022. Půst začne už ve středu v 18 hodin a skonči v 18 hodin v sobotu. Je na vás, jakou formu půstu si zvolíte. Před Bohem je to vzácné. Setkejte se ke společným modlitbám ve vaší modlitební skupině, ať už osobně, či online. Věříme, že vás Pán Bůh povede v modlitbách skrze svého Ducha. Budeme vám také vděční, pokud tuto výzvu rozšíříte mezi své přátelé a známé. Děkujeme vám.   K výzvě se připojili a podporují ji (v abecedním pořádku): Bohdan Čančík, Pavel Černý, Jiří Čihulka, Tomáš Dittrich, Dan Drápal, Tadeusz Gaura, Miloš Kačírek, Zdena Kacířková, Vojtech Kodet, Tomáš Krajník, Libor Kučera, David Loula, Eva Loulová, Radek Maláč, Pavla Markupová, Jiří Miklóš, Bernard Mléčka, Martin Moldan, David Novák, Petr Plaňanský, Jakub Sadílek, Daniel Skokan, Jaroslav Šelong, Petr Šimmer, Petr Trantina, Aleš Vala, Bohuslav Zapadlo. Dne 7. 1. 2022

 • 0 Týden modliteb za jednotu křesťanů

  Od 18. do 25. ledna 2022 proběhne Týden modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Jeho mottem je letos verš: „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2)   Týden modliteb za jednotu křesťanů je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova, aby všichni "byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě". (Jan 17,21) V předmluvě k textům modliteb za jednotu křesťanů nás vyzývá Mons. Tomáš Holub, předseda Rady ČBK pro ekumenismus, a Mgr. Tomáš Tyrlík, předseda ERC v ČR, abychom se uprostřed temnoty, která v podobě pandemie Covid-19 zahalila svět, znovu vydali na cestu za Světlem: "Pojďme společně za Světlem a pak s tímto Světlem do svého okolí, které mnohdy tápe, bloudí a nevidí toto životodárné Světlo. A přece to Světlo svítí! Vydává o něm svědectví také Janovo evangelium 1,5: „To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila.“ Kéž toto Světlo Ježíš osvěcuje i naše putování tímto světem." Výběrem tématu a přípravou návrhu textů pro týden modliteb v roce 2022 byla pověřena Rada církví Blízkého východu se sídlem v libanonském Bejrútu. Ta také zvolila téma „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2). Víc než kdy jindy potřebujeme v této těžké době světlo, které svítí v temnotách, a toto světlo se, jak křesťané hlásají, zjevilo v Ježíši Kristu. V regionu, kde se lidská práva obvykle pošlapávají kvůli nespravedlivým politickým i ekonomickým zájmům, a tváří v tvář nevídané mezinárodní zdravotnické krizi i lidským ztrátám a hmotným důsledkům silné exploze, která 4. srpna 2020 zpustošila Bejrút, se místní ekumenická skupina přesto snažila představit výsledky své práce při on-line setkáních. Rada církví Blízkého východu je společenství církví, které sdílejí víru v Pána Ježíše Krista jako Boha a Vykupitele v souladu s Písmem svatým a církevní tradicí. Založena byla v roce 1974, její předchůdkyně s anglickým názvem Near East Council of Churches vznikla roku 1962. Rada je regionální ekumenický orgán, který sdružuje církve kvůli vydávání společného křesťanského svědectví v místech, kde se Kristus narodil, žil, zemřel, byl pohřben a vstal z mrtvých. Geograficky se činnost rady rozprostírá od Íránu a Perského zálivu na východě po Středozemní moře a Egypt na západě. Původně k ní patřily tři církevní rodiny: evangelické církve, starobylé východní církve a východní pravoslavné církve. V roce 1990 se k radě připojila také čtvrtá rodina, katolické církve. Všechny dohromady se nyní snaží naplňovat své společné poslání a uskutečňovat vytouženou jednotu ke slávě jediného Boha.   Texty modliteb ke stažení: Modlitby za jednotu křesťanů 2022.pdf Modlitby za jednotu křesťanů 2022.docx Zdroj: cirkev.cz

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK KŘTU PÁNĚ: MLUVIT K SRDCI

  Proč měl Ježíš, jehož křest si dnes připomínáme a slavíme, úspěch u svých současníků a později u tolika následovníků? Neboť mluvil k jejich srdci, jak píše Izaiáš: „Mluvte k srdci“ (40, 2). A proč u mnohých neuspěl? Neboť mluvil k jejich srdci. Prvních se Ježíšova slova dotkla a pomohla jim ke změně života či přímo ji způsobila. I těch druhých se Ježíšova slova dotkla, ale oni měli srdce nastavené na zpochybňování, odmítání, posuzování, kritizování, škatulkování či nálepkování, na vzdor. Písmo hovoří o tvrdosti srdce. Chci se podělit o pár myšlenek, které se výrazně dotkly mého srdce v této době. První je dobrota Boha. Dnes se zmiňuje ve druhém čtení, ale část tohoto textu se četla i při mši za svítání na Narození Páně. Shodou okolností jsem právě při ní vykonával službu lektora. A hned na první větě jsem se téměř „sekl“ – nahrnuly se mi slzy do očí a mnou přeletěl jakoby dotek Boží dobroty. Jak dobrý je Bůh! „Zjevila se dobrota Boha… jeho láska k lidem… spasil nás… ze svého milosrdenství… koupelí obnovy v Duchu Svatém…“ (Tit 3, 4-7). Ten text mluvil o Boží dobrotě ke mně. Druhou je cíl synodu. Cituji ho tak, jak ho vyjádřil papež František: „…dát vypučet snům, vzbudit proroctví a vidění, dát rozkvést nadějím, podnítit důvěru, obvázat rány, provázat vztahy, vzbudit úsvit naděje, učit se jeden od druhého a vytvořit pozitivní vnímání, které osvítí mysl, zahřeje srdce, navrátí sílu rukám“ (Přípravný dokument synodu, 32). Ať se to stane! A třetí byla homilie našeho Svatého Otce, kterou řekl při mši svaté na slavnost Zjevení Páně tento čtvrtek. Mluvil o touze: „Toužit znamená udržovat při životě oheň, který plane uvnitř nás a pobízí nás, abychom hledali za okamžikem, za tím, co je viditelné. Toužit znamená přijmout život jako tajemství, které nás převyšuje, jako stále otevřená štěrbina, která zve hledět dál, neboť život není ‚celý zde‘, je také ‚tam‘. Je jako bílé plátno, které potřebuje dostat barvy… Rozněcují naše slova a naše zvyky v srdcích lidí touhu postoupit směrem k Bohu, nebo jsou jen ‚mrtvým jazykem‘, který mluví o sobě samém a k sobě samému? Je smutné, když společenství věřících již více netouží a unaveně se vleče spravováním věcí místo toho, aby se nechalo zlákat Ježíšem, výbušnou a vyrušující radostí evangelia.“ A pak nás papež volal do školy touhy k mudrcům. Oni se vydali na cestu, ptali se, vzdorovali a nakonec po nalezení Ježíše šli jinou cestou, ale za klíčový moment jejich cesty papež označil chvíli, kdy se Ježíšovi klaněli. Co se v poslední době dotklo tvého srdce? Poděl se s někým o tento Boží dotek, ať je to projevem tvého kráčení spolu (synodality). Naplníš tím i touhu Církve, aby se synodu aktivně zúčastnil každý člověk. Tedy i ty.

 • 0 Tříkrálová sbírka v Otrokovicích

  Přinášíme informace k Tříkrálové sbírce v našem městě, bude možnost přispět hned několika způsoby.   1. Při návštěvě tříkrálových koledníků u vás doma: - Požehnání koledníků proběhne v pátek 7. ledna při dětské mši svaté v 18 hodin. - Sraz všech koledníků v sobotu 8. ledna v 9:30 v suterénu kostela. - V sobotu 8. ledna od 10 do 15 hodin budou chodit v Otrokovicích skupiny vedoucích s koledníky. - Koledníci se budou řídit předem danými hygienickými pravidly, mj. nošení roušek při koledě, rozestupy, koledování pouze před domem (bytem), proto prosíme nezvěte je k sobě dovnitř. - Vzhledem k možnému menšímu počtu koledníků nebudou chodit úplně všude.   V Kvítkovicích koledníci nebudou chodit, zde bude možné přispět do pokladničky v kapli sv. Anny po bohoslužbách nebo pomocí následujících způsobů.     2. Statické pokladničky budou ve dnech 3. - 16. ledna na těchto místech: - Poliklinika Otrokovice (přízemí hlavní budovy) - Lahůdky Doležel (Trávníky) - Bevy Otrokovice (za Albertem) - Lékárna Baťov - Lékárna Sanipharm (zdravotní středisko Baťov) - firma Continental - kostel sv. Vojtěcha, kaple sv. Anny (pouze v době bohoslužeb)     3. Přispět můžete taky oline na www.trikralovasbirka.cz  

 • 0 PODĚKOVÁNÍ ZA UPLYNULÝ ROK 2021

  Udělování svátostí v naší farnosti (srovnání rok 2020): Křtů bylo celkem 17 (16). Církevní sňatek uzavřelo 5 snoubenců (5). K věčnému odpočinku jsme při církevních obřadech doprovodili 30 zesnulých (36), z toho 18 bylo zaopatřeno svátostmi (18). Svátost nemocných přijalo celkem 351 věřících (187), z toho 228 individuálně (80) a 123 při společném pomazání nemocných (107).     Financování farnosti: 31. 12. 2021 máme na účtu 164 094 Kč. V uplynulém roce jsme dokázali realizovat rekonstrukci: WC v suterénu kostela opravu topení na přístavbě fary vodo, topo, elektro + vybavení kuchyně a kanceláře staré části fary. Celková cena rekonstrukce je 1 876 079 Kč. 400 000 Kč nám zbývá zaslat na splacení půjčky na opravy. Podrobné vyúčtování provozních nákladů bude k dispozici po účetní uzávěrce v březnu 2022.   Děkuji všem za projevenou důvěru, duchovní podporu, finanční a jakoukoliv pomoc. O. Pavel   Připojuji prosbu o požehnání s kapelou Timothy

 • 0 Vyšel nový FOM

  Přidávám náš nový Farní občasík s poděkováním všem, kdo se na něm podíleli.    Najdete jej zde FOM 2021-04(12) A5

 • 0 Podpořme maminku 6 dětí

  V této době se může stát, že kolem nás přibude lidí, kteří se dostanou do složité životní situace. Mezi ně jistě patří Nora Střelcová, máma šesti dětí, která v covidové době byla nucena opustit zaměstnání v sociálních službách. Jak to začalo... "Po sedmnácti letech na mateřské "dovolené" začalo pátrání po povolání. Navázala jsem na předchozí práci s lidmi v keramickém ateliéru Koněšín jako aktivizační pracovník v sanatoriu pro duševně nemocné. I tam jsem na žádost vedení nakonec skončila se štětcem v ruce a malovala dlouhou chodbu v suterénu rozkvetlými loukami. Potom přišel lockdown, já musela zůstat se šesti dětmi doma a ze dne na den přišla o práci. Uvolnil se tak i čas pro tvorbu a začaly postupně přicházet žádosti a zakázky na moje obrazy a keramiku." Tohle je příběh mámy a přátel, kteří se rozhodli podpořit ji v jejím obdarování a pomáhají ji nabízet její uměleckou tvorbu. I u nás ve farnosti si budete moci zakoupit či objednat kalendář s jejími obrazy a takto ji i její rodinu podpořit.   K své tvorbě s názvem Z krajin duše napsala: "Snažím se do každého tahu štětce zvát Boha. Když tvořím, stále kolem sebe pozoruji Jeho dílo, žasnu nad každým detailem, volbou barev a provedením v dokonalých proměnách ročních období. Přesah Jeho díla je v tom, co zachycuje a ve mě způsobuje. To, co je na tom nejvíc strhující je samotný dojem/prožitek srdce, který ve mě rozrezonuje neuchopitelné vanutí Jeho Ducha. A já jsem vděčná, že Ho můžu kopírovat v malém provedení."   Kalendář, který zahřeje každého, kdo ho bude mít a Noru při malování!   Na tomto odkazu najdete další možnosti, jak Noru podpořit např. i zadáním motivu vlastního obrazu, který by vytvořila.

 • 0 Maminky z farnosti udělaly se svými dětmi radost nemocným

    Děkuji maminkám, které mi přinesly přáníčka pro naše seniory, které navštěvuji na Charitě. Přál bych vám vidět jejich výraz tváře i slzy v očích.  Jeden komentář za všechny od jedné babičky: "Tož to je krásné, to je víc, jak nějaký dárek." Děkuji, že si i při malých dětech umí některé maminky udělat čas a rozdat tak mnoho radosti. O. Pavel