Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • 0 P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Jak mám rozumět tomu, že nebe a země pominou?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 13.11.2021

  Evangelium (Mk 13,24-32) Ježíš řekl svým učedníkům: „V těch dnech, po velkém soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Potom pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od konce země až po konec nebe. Poučte se z přirovnání o fíkovníku! Když se už jeho větve nalévají mízou a nasazují listy, poznáváte z toho, že léto je blízko. Stejně tak, až uvidíte, že se to děje, poznáte, že je blízko, přede dveřmi. Amen, pravím vám: Toto pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.“   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Jak mám rozumět tomu, že nebe a země pominou?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 33. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 13.11.2021

  Jak nádhernou perspektivu nám vykreslují biblická čtení dnešní liturgie! Prorok Daniel hovoří o moudrých, že se budou skvět jako jas oblohy, a o těch, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, že budou jako hvězdy na věčné věky (viz Dan 12,3). Žalmista vyjadřuje důvěru, že je v Božích rukou, že bude prožívat plnost radosti a věčnou slast (viz Ž 16). Autor Listu Židům zase říká, že je lék na hřích - Kristova oběť (viz Žid 10,11-14.18). A Ježíš to ve své eschatologické řeči celé shrne: „Syn člověka… shromáždí své vyvolené“ (Mk 13,26-27). To vše je o nás, o naší budoucnosti. Ale také o přítomnosti – neboť prožíváme odpuštění hříchů, neboť mnozí z nás se skvějí jako moudří a přivádějí mnohé ke spravedlnosti, neboť už dnes prožíváme plnost radosti a slast v přítomnosti Boha, neboť už dnes nás Duch Svatý shromažďuje v Církvi. Zároveň však prožíváme to, co je v Církvi neustále přítomno – „už a ještě ne“. Už jsme s Ježíšem, ale ještě nejsme s ním úplně. Už jsme vykoupeni, ale ještě nejsme spaseni. Už se radujeme, ale ještě naříkáme nad zlobou ve světě – a mnohdy i nad vlastní slabostí a selháním. Vnímám, že když nám Církev v závěru církevního roku předkládá takové texty, není to proto, abychom prožívali strach a báli se konce světa. Ale je to proto, abychom zvedli hlavu a s důvěrou očekávali Ježíšův návrat. Vždyť jsme-li jeho, tak čeho se máme bát, před kým se máme strachovat? Ježíš přijde a bylo by smutné, kdybychom se jeho příchodu báli. Jistě, to, co jeho příchod předchází, v nás přirozeně vyvolává strach (neboť zlo a zloba vyvolávají strach), ale Ježíš nás vyzývá, abychom se nezalekli tak, že bychom hledali záchranu v tom, co nabízí svět. Jak jsem nedávno kdesi četl seznam potravin, které si pro případ konce je třeba vzít s sebou někde do úkrytu. Jako bychom se mohli konci vyhnout… Ne, Ježíš chce, abychom očekávali konec s nadějí a důvěrou. Abychom byli moudří, abychom jiné přiváděli ke spravedlnosti, abychom se cvičili v radosti z Pána a ze slasti ze života v jeho rukou. Abychom nezůstávali v hříchu, ale neustále byli ponořeni v jeho očišťující krvi – v oběti, kterou přinesl jednou provždy. Abychom čekali, že jednou budeme uchváceni vstříc Pánu. Přijď, Pane Ježíši, a zachraň lidi naší doby! Přijď, toužebně tě očekávám!

 • 0 P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Kdo dává víc?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 6.11.2021

  Evangelium  (Mk 12,38-44) Ježíš učil (zástupy): "Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na ulicích, první sedadla v synagogách a čestná místa na hostinách; vyjídají vdovám domy pod záminkou dlouhých modliteb. Ty stihne tím přísnější soud." Potom se posadil proti chrámové pokladnici a díval se, jak lidé dávají do pokladnice peníze. Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi tolik jako pár halířů. Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám: tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své živobytí.“   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Kdo dává víc?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 32. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: INFLUENCERKY

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 6.11.2021

  Dovolím si tvrdit, že obě vdovy z dnešních liturgických čtení patří mezi nejvýznamnější influencerky v dějinách křesťanství. Nejprve však uvedu vysvětlení cizího slova, které jsem právě použil: Influencer je povětšinou veřejně známá osoba (herec, hudebník, moderátor, youtuber, sportovec,…), která je pro ostatní lidi vzorem a často jim pomáhá rozhodovat se. Obě vdovy jsou díky Bibli velmi známé veřejné osoby. Jedna se starala o proroka Eliáše, druhé si všiml a vyzvedl sám Boží Syn. Obě byly chudé, obě zřejmě neuměly ani číst, obě byly zcela bezvýznamné, méně než nic. Ale všiml si jich Bůh (on má schopnost všimnout si i toho, co je pro jiné nic) a pokládal za důležité zviditelnit život jejich tím, že je učinil součástí svého slova. Jaký nesmírný vliv mají během tisíciletí na miliony lidí, kteří Písmo čtou a uskutečňují! Kolik dobra se díky nim udělalo v dějinách při péči o jiné, při budování Božího království obětí a zříkáním se! Kdybych měl napsat seznam lidí, kteří významně ovlivnili můj život, věru by vypadal úplně jinak než ve výše uvedeném popisu. Pokud vynechám Ježíše, kterého zařadit mezi influencery se absolutně nepatří, tak můj seznam pak vypadá asi takto: apoštolové, proroci, mučedníci (zvláště oběti komunismu), církevní otcové, otcové pouště, mystici, zakladatelé řeholí, moji rodiče, blízcí příbuzní, kněží, se kterými jsem se znal. A pokud bych je měl jmenovat, tak v posledních letech mezi ně řadím i krále Davida, autora mnoha žalmů, a tři mudrce, kteří se přišli poklonit Dítěti Ježíš. (Zařazení tří králů tě zřejmě překvapilo, ale to je na dlouhé povídání v souvislosti se středověkými freskami v mnoha kostelech celé Evropy. Najdi si na webu text s názvem Voda milosti pro ty, kteří žízní.) Kdo jsou nejvýznamnější ovlivňovači ve tvém životě? Na mínění koho dáš? Dnes je příležitost zařadit do svého seznamu dvě vdovy. Možná ti nepasují mezi herce a hudebníky, ale je možné, že pokud jim dovolíš, aby ovlivnily tvé jednání a vztahy s lidmi, tak za nějakou dobu se tvůj seznam bude podobat mému a zjistíš, že skutečný život a dobrý vliv mají často ti, kteří jsou pro svět ničím (vždyť nemají ani účet na facebooku, instagramu, tweetu). Ale jsou zapsáni v Božím slově a v Božím srdci. Jejich vliv má dopad na tvou věčnost.

 • 0 Společnost Kristýn z arcibiskupství olomouckého nabízí konzultaci ohledně energií

  Společnost Kristýn služebník z olomouckého arcibiskupství, která spravuje a zajišťuje energie ve farnostech, nabízí pomoc ve formě konzultací a poradenství pro Ty, kteří se dostali do tíživé situace v souvislosti s ukončením dodávky energií od dodavatele Bohemia energii a dalších společností. Podrobnější informace a kontakty naleznete na plakátku ve vývěsce, nebo na stránkách https://www.kristyn.cz/akce/62-pomoc-s-energiemi.html  

 • 0 Domácí duchovní obnova o synodalitě

  Nadchla mě myšlenka bohoslovce Matěje Jirsy, jak vstoupit do procesu synodální cesty, ke které nás pozval papež František? Nabízí na samém začátku možnost 6 dní strávit v osobní modlitbě a pak se s takto získanou zkušeností teprve zapojit do pracovních skupinek.   Pozvánka k domácí duchovní obnově o synodalitě   Úryvek z duchovní obnovy: S čím máme jako církev vyrazit na cestu do dalších let? Co vzít s sebou, co naopak nebrat, co zahodit, co změnit, co zanechat? Možná jste zaregistrovali, že katolická církev začíná celosvětový synodální proces, který chce tyto otázky zodpovědět. Možná se se ale někteří ztrácíme v tom, jak to vlastně celé uchopit, nebo se bojíme, že to vyšumí do prázdna. Nabízím konkrétní a jednoduchý způsob, jak začít – šestidenní osobní domácí duchovní obnovou. Šest dní, šest témat. Spojující linka? Modlitba a naslouchání. Možná jeden člověk nezvládne změnit celou církev na globální strukturální úrovni, ale určitě může přispět k proměně svého bezprostředního okolí. Než apoštolové vyšli na nové cesty, potřebovali sílu Ducha svatého. Synodalita, společná cesta, je duchovní proces. Kde chybí modlitba a Duch svatý, tam není synodalita. O pravdě se těžko hlasuje, pravda se spíše společně hledá. Nejde o to prosadit svůj názor, ale o to setkat se s touto silou Ducha svatého a zaslechnout, k čemu nás volá.   Text ke stažení zde: Duchovní obnova Synodalita

 • 0 P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Jak daleko je do Božího království?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 30.10.2021

  Evangelium (Mk 12,28-34) Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: „První je toto: `Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.' Druhé je toto: `Miluj svého bližního jako sám sebe.' Žádné jiné přikázání není větší než tato.“ Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary.“ Když Ježíš viděl, že (učitel Zákona) odpověděl rozumně, řekl mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku.   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Jak daleko je do Božího království?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 31. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: MILOVAT? MILOVAT!

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 30.10.2021

  Je čas na nový oheň! Touto větou jsem končil text před týdnem a stejnou větou začínám tenhle. Protože příkaz milovat Boha si ten nový oheň vyžaduje. V první řadě si všimni, milovaný Boží domácí, že je to příkaz. „Copak se dá láska přikazovat?“ Vidíš, že se dá. Mojžíš o tom nediskutuje. Jednoduše přikazuje (Dt 6,5; doporučuji naučit se nazpaměť tuto modlitbu Izraele). Prostě přikazuje. I Pán Ježíš řekl, že důkazem toho, že ho někdo miluje, je zachovávání toho, co přikazuje (viz Jan 14,15.21.23). Nejde tedy o pocity či mimořádné zážitky. Jde o rozhodnutí, poslušnost a věrnost. Každé ráno má být má modlitba rozhodnutím znovu kráčet po Božích cestách; každý večer má být moje modlitba díkem za dar schopnosti milovat – tedy poslouchat (pokud je třeba, tak i odprošením za selhání v lásce). A mnohdy přes den má být moje modlitba jakýmsi pohledem k Otci s otázkou: „Je to dobře, Tatínku?" Nebo s prosbou: „Tati, nezvládám.“ Tohle všechno máme prožívat v tom, co obvykle nazýváme všednost či každodennost. (Trochu tady popíšu tu svoji tento týden – rozvážení hnoje na pole, orání, úklid na zahradě, sklízení jablek, korektury textů pro jeden časopis, sledovali jsme s manželkou film v televizi, dokončování opravy chodníku… Takový všední život.) Ale když Bůh tvoří každý den nový, když je jeho láska k nám každý den nová, může snad být nějaký den všední, nudný, stereotypní? Pro nás, zkažené následky dědičného hříchu, to tak často je. Existuje však řešení – oheň Božího Ducha. Ten nám dává schopnost vidět, slyšet, vnímat Boha, který neustále koná. Žijeme v době výrazných vnějších omezení. Ale Ducha nelze omezit. Hledejme možnosti, kde a jak v nás může planout nový oheň. Nemůžu-li být účasten mše svaté, mohu celou tu dobu doma věnovat čtení Písma, modlitbě, rozhovorům na duchovní témata v rodině… Nový oheň, nové možnosti, nové cesty! Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • 0 Odpustky za zemřelé rozšířeny na celý listopad

  Také letos bude kvůli pokračující pandemii možné získat plnomocné odpustky za zemřelé nejen během oktávu Slavnosti Všech svatých, ale po celý listopad. Dekret v tomto smyslu ve čtvrtek oznámila Apoštolská penitenciárie. Apoštolská penitenciárie ve čtvrtek zveřejnila dekret o možnosti získat plnomocné odpustky pro zesnulé věřící po celý listopad. Jak vysvětlil kardinál Mauro Piacenza, který dekret podepsal, jedná se o reakci na četné žádosti, které v této věci do apoštolské penitenciárie přicházejí. Rozšířením odpustků na celý měsíc se má omezit riziko příliš velkých shromáždění na hřbitovech a v kostelech. Tímto dekretem Apoštolská penitenciárie „potvrzuje a prodlužuje na celý měsíc listopad 2021 všechny duchovní výhody udělené již 22. října 2020“. Druhý plnomocný odpustek je rovněž ustanoven pro den Památky všech věrných zemřelých, 2. listopadu. Současný dekret umožňuje věřícím získat tento odpustek pro zesnulé v kterýkoli listopadový den dle vlastní volby. Penitenciárie v dekretu poznamenává, že „z obnovené štědrosti církve budou věřící jistě čerpat zbožné úmysly a duchovní sílu, aby vedli svůj život podle zákona evangelia, v synovském společenství a oddanosti nejvyššímu pontifikovi, viditelnému základu a pastýři katolické církve". Pravidla pro získání odpustků za zemřelé pro rok 2021: Pravidla pro získání odpustků za zemřelé jsou shodná s pravidly z minulého roku, níže přinášíme souhrnný přehled podmínek. Plnomocné odpustky je letos možné získat po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla letos opět prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19. V  České republice je tato možnost i týden před 1. listopadem, tj. letos již od 25.10 2021. Nově lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova letos získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínkami jsou: v daný den: - návštěva hřbitova, - modlitba za zesnulé, - modlitba na úmysl Svatého Otce, - vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, - svaté přijímání; a v okruhu těchto dní svátost smíření.   Odpustky spojené s návštěvou kostela, které je běžně možné získat 2. listopadu, lze letos získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínkami jsou: v daný den: - návštěva kostela nebo kaple, - modlitba Otčenáš, - modlitba Věřím, - modlitba na úmysl Svatého Otce, - vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, - svaté přijímání; a v okruhu těchto dní svátost smíření.   Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé. Touto modlitbou mohou být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství spojeného s obětováním bolestí a útrap vlastního života Bohu. Zdroj: https://www.cirkev.cz/

 • 0 Filmový apoštolát – Šťastné a veselé

  U příležitosti 103. výročí ukončení 1. Světové války uvádíme válečné drama Šťastné a veselé, které je inspirováno skutečným příběhem. Ten se se odehrál v zákopech na Štědrý večer roku 1914. Když v létě 1914 vypukla válka, překvapila a pohltila miliony mužů. Přišly Vánoce a v tu noc je dna významná událost změnila osudy čtyř postav: skotského kněze, francouzského lajtnanta, výjimečného německého tenora a té, kterou miloval, nádherné dánské sopranistky. Během onoho Štědrého večera se nemyslitelné stalo skutečností: vojáci vystoupili ze svých zákopů, své pušky nechali za sebou a podali si ruce se svými nepřáteli.   Po produkci filmu Vás krátce seznámí historik Ing. Karel Mikulášek s utrpením československých vojáků v této nesmyslné válce.   Promítáme v pondělí 8. listopadu 2021 v 18.30 hod. v sále pod kostelem sv. Vojtěcha v Otrokovicích.   1914 | Sainsbury's Ad | Christmas 2014